Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Hulp nodig?
Vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op via het formulier of neem telefonisch contact op
Bel naar: 0598 612 391

Artikel 1. Aanbiedingen en Bevestigingen

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij bij opgaaf is bepaald een uiterste datum, niet langer dan acht dagen na dato geldig.
 2. Indien niet binnen acht dagen na dato de juistheid van de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging wordt ontkent, zijn leverancier en afnemer hieraan gebonden.
 3. Mondelinge afspraken zijn slechts bindend, nadat zij schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Belastingen enz.

 1. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op het aangebodene of te leveren werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de aanbieding of het tot standkomen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de afnemer in rekening gebracht.
 2. Indien de regelingslonen van de werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- en buitenland na de aanbieding of het tot standkomen van de opdracht krachtens wettelijk voorschrift of met goedkeuring van overheidswege worden verhoogd, is de leverancier bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen aan de afnemer, die verplicht is deze kosten te betalen.

Artikel 3. Levering en Risico

 1. Bij levering franko werk reizen de goederen voor rekening en risico van de leverancier.
 2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer.
 3. Molestrisico komst steeds ten last van de afnemer.
 4. Bij levering franko werk of op de wal behoeft de leverancier de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, resp. het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. Levering geschiedt steeds naast voer- of vaartuig, terwijl de afnemer is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft de afnemer hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

Artikel 4.

1. Bij be- en verrekening van bewerkte natuursteen wordt voor de inhoud van elk stuk gerekend die van het kleinst omschreven rechthoekige parallelopipedum met dien verstande dat stukken van minder dan 10 dm3 inhoud als stukken van 10 dm3 worden verrekend. 2.Indien wordt geleverd per m2, wordt voor de oppervlakte van elk stuk gerekend die van het kleinst omschreven rechthoek met dien verstande, dat zijden kleiner dan 10 cm. voor 10 cm. in rekening zullen worden gebracht. Zowel bij berekening per m3 als per m2 worden gedeelten van centimeters als gehele centimeters in rekening gebracht.

 • Rekening houdende met de natuurgespleten vlakken is bij levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar beneden en naar boven van ten hoogste 10% -mits met goede aansluiting toegestaan.
 • Berekening per m3 vindt plaats in drie decimalen. Afronding van de laatste decimaal geschiedt naar boven als de daarop volgende 5 is of hoger, anders naar beneden. De afronding geldt voor elk stuk afzonderlijk.
 • Bij meerdere of mindere levering van materiaal of arbeid is voor de leverancier niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs, evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.
 • Bij levering anders dan gesteld in het werk zijn de kosten van het maken van de bij de opdracht aangegeven of omschreven dook- en boorgaten, alsmede de kosten van accorderen na het stellen, slechts dan in de prijs inbegrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
 • Ten aanzien van natuurstenen grafwerken in het bijzonder en voorzover van toepassing

t.a.v. bouwwerken geldt dat het te gebruiken materiaal zoveel mogelijk bij elkaar passend wordt uitgezocht. Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaal fouten, doch spelingen der natuur waarover niet kan worden gereclameerd. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen. Ten aanzien van dikteverschillen is tot 5 cm. dikte 2 mm. afwijking toelaatbaar, van 6 tot 10 cm. 3 mm. en boven 10 cm. 4 mm. Monsters van natuursteen moeten als types worden beschouwd, zodat kleurverschillen toelaatbaar zijn.

Artikel 5.

 1. Onder “hulp bij het stellen” wordt uitsluitend verstaan; het verlenen van hulp bij aaneensluitend natuursteenwerk. Deze hulp bestaat uit het beschikbaar stellen van ten hoogste 1 steenhouwer per stelploeg, die uitsluitend is belast met het helpen stellen, dus niet met het uitzetten van de grondmaten en totale maatvoering, noch met het transport op het werk, hijsen, invoegen of schoonmaken na het stellen.
 2. Natuursteen welke door de leverancier in goede staat is geleverd en later blijkt bemorst of beschadigd te zijn, wordt nimmer voor rekening van de leverancier in orde gebracht.
 3. Indien verpakking plaats heeft in kisten, kratten of dergelijke, blijft deze verpakking eigendom van de leverancier, maar wordt aan de afnemer in bewaring gegeven. De verpakking wordt aan de afnemer bij wijze van zekerheidsstelling in rekening gebracht en moet tegelijk met de factuur worden betaald. De afnemer is verplicht de in bewaring genomen verpakking binnen twee weken na ontvangst van de verpakte goederen in goede staat franco magazijn aan de leverancier terug te zenden en is aansprakelijk voor de waardevermindering ervan. Terstond na terugontvangst van de verpakking zal de leverancier de afnemer crediteren voor het gefactureerde bedrag van de zekerheidsstelling eventueel verminderd met het bedrag van de waardevermindering.

Artikel 6. Aanvaarding en Reklame

 1. Aanmerkingen op de kwaliteit van het materiaal en bewerking van de geleverde goederen,

welke meer dan acht dagen na de levering door de leverancier worden ontvangen zijn nimmer geldig.

 • De controle op de hoeveelheid van de geleverde materialen berust bij de afnemer. Indien niet ter stond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereklameerd zijn de hoeveelheden op de vrachtbrief, afleveringsbonnen of dergelijke dokumenten vermeld, als juist erkend.
 • Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd onverminderd het recht van de afnemer ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.
 • Reklames geven de afnemer niet het recht de betaling van het niet betwiste deel der vordering op te schorten.

Artikel 7. Levertijden

 1. Levertijden zijn nooit bindend, tenzij daaromtrent een bijzondere overeenkomst is getroffen.
 2. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat steeds in op de dag, waarop volledige gegevens , welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.
 3. Wanneer de leverancier volgens overeenkomst zelf in het werk maten moet vaststellen of ontvangen gegevens in het werk moet controleren, dan gaat de levertijd in op een moment waarop redelijkerwijs kan worden geacht, dat opmeting of controle kan zijn geschied.
 4. Op de afnemer rust de plicht bij het opmeten of controleren door de leverancier assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven van peilen en maten van aansluitend niet- natuursteen werk en door in het algemeen die gegevens te verschaffen, welke het de leverancier mogelijk maken nauwkeurig maten van het te leveren werk te bepalen.
 5. Bij levering van natuursteen moet deze, zodra de overeengekomen leveringstijd is aangebroken, bij eerste aanbieding direct in ontvangst genomen worden, zo niet, dan wordt deze voor rekening van de afnemer opgeslagen en alle daaruit voortvloeiende kosten moeten door deze worden vergoed.
 6. Met betrekking tot de leveringsplicht van de leverancier geldt als overmacht: algemene of partiële werkstaking, bedrijfsstoring en uitsluiting, welke verband houden met de levering, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, in-of uitvoerverbod, oproer, gebrek aan vervoersmiddelen, vriezend weer, sneeuwval, abnormale waterstand in Nederland of in de betrokken landen.

Artikel 8. Kwaliteit

 1. Alle leveringen zijn gebaseerd op de bepalingen, vastgesteld door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland t.w. Normaalblad N 64, 3e druk, febr.1931 en vastgesteld oktober 1922, Normaalbladen N. 530, N 531, N 532, N 533, N 534 vastgesteld febr.1931.
 2. Monsters van natuursteen moeten als types worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 3. Bij levering op keur, moet keuring steeds plaatsvinden ter plaatse, waar de levering geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in art.6, lid 1.
 4. Vakkundig in het geleverde aangebrachte lijm-, kram- en stopwerk geldt niet als ondeugdelijke levering, indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

Artikel 9. Eigendomsbehoud.

1. Alle geleverde goederen en op het werk aangevoerde bouwstoffen blijven het onvervreembare eigendom van de leverancier en mogen derhalve niet worden verkocht, beleend, verpand of met hypotheek worden belast, tot dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient netto kontant, zonder aftrek van enige korting of compensatie te geschieden uiterlijk na het verstrijken van een termijn van veertien dagen na datum faktuur. De betaling kan niet afhankelijk worden gesteld van beweerdelijk ondeugdelijke uitvoering

c.q. oplevering van de opgedragen werkzaamheden, nakoming van enige garantieverplichting of, ingeval van gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst van een volledige uitvoering daarvan. Indien de opdrachtgever met de betaling van een faktuur in gebreke blijft is hij over het faktuurbedrag een rente verschuldigd ad.1% per maand, of, ingeval deze hoger is, de wettelijke rente zulks met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Voorts komen ten laste van de opdrachtgever alle kosten, schaden en interesten, zowel in- als buiten rechte gemaakt ter inning van de verschuldigde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen minstens 15% van de aan de leverancier

toekomende bedragen zijn met een minimum van ƒ 250,00. Ingeval van de niet tijdige betaling, evenals ingeval van staking van betaling, aanvrage tot surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, is de leverancier gerechtigd het werk stil te leggen. De opdrachtgever is alsdan voorts verplicht op eerste aanvrage van de leverancier de nog in zijn bezit zijnde en op het werk aanwezige en nog niet betaalde goederen en materialen ter beschikking van de leverancier te stellen, terwijl de leverancier gerechtigd is deze materialen terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst. De leverancier is voorts gerechtigd deze materialen tot zich te nemen waar deze zich ook mochten bevinden en de eigendommen van de opdrachtgever zo nodig te betreden. De leverancier heeft het recht alle met de opdrachtgever lopende overeenkomsten zonder enige gerechtelijke tussenkomst te annuleren en uitvoering van het werk te schorsen dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle verschuldigde bedragen ineens opvorderbaar. Een en ander onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van kosten, schaden, interesten en winstderving.

Artikel 11. Afwijkende bedingen.

1. Bij levering “gesteld in het werk” is de afnemer verplicht tenzij anders wordt overeengekomen, aan de leverancier daar waar het is benodigd, het gebruik te verschaffen of doen verschaffen van het benodigde steiger- en hijsmateriaal, cementmolen, kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie, zonodig met de daarbij behorende bedienend personeel zonder dat de leverancier daarvoor aan de afnemer of derden enige vergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 12. Geschillen.

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van aanneming

c.q. tot uitvoering van werk in regie c.q. tot uitvoering van werk in uurloon, zijn onderworpen aan het oordeel van de Burgelijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van hetzij de leverancier, hetzij de opdrachtgever, zulks ter keuze van de leverancier, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

vraag een offerte aan bij tonkes natuursteen

Niet helemaal kunnen vinden waar u naar op zoek bent? Vraag dan hier een gratis offerte aan!